Privacy policy

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip PAYSOLUT, UAB (toliau – PAYSOLUT arba mes) tvarko iš savo klientų ir tiekėjų atstovų, kandidatų, socialinio tinklo „LinkedIn“ (www.linkedin.com/company/paysolut, toliau – PAYSOLUT LinkedIn) lankytojų gautą ir tinklalapyje (www.paysolut.com, toliau – Tinklalapis) surinktą informaciją.

Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. PAYSOLUT gerbia Jūsų privatumą ir siekia apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

 

 1. Duomenų valdytojai

PAYSOLUT yra šioje Privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Pavadinimas

UAB „PAYSOLUT“

Juridinio asmens kodas

305217021

Adresas

Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius, Lietuva

El. paštas

dataprivacy@paysolut.com

Telefonas

+370 664 68438

 

Toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR) ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. Naudodamiesi Tinklalapiu, teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų.

Naudodamiesi bet kuriomis Tinklalapyje arba PAYSOLUT LinkedIn teikiamomis paslaugomis arba suteikdami PAYSOLUT kokią nors informaciją apie save, suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami toliau nurodytu būdu. Jei nesutinkate visapusiškai laikytis šios Privatumo politikos nuostatų, Jūs negalite naudotis Tinklalapiu.

Jei turite kokių nors klausimų apie šią Privatumo politiką, galite bet kada kreiptis į PAYSOLUT el. paštu (dataprivacy@paysolut.com).

 

 1. Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios, jas gaunant kartu, taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis.

Prašome nesiųsti PAYSOLUT jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, apie save, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama.

Tinklalapiu naudotis gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės.

PAYSOLUT nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte naudotis šiuo Tinklalapiu ir teikti PAYSOLUT savo asmens duomenų.

Jūsų informacija yra renkama Jums ją suteikiant tiesiogiai arba naudojantis tam tikromis mūsų Tinklalapio arba PAYSOLUT LinkedIn funkcijomis. Jums pateikiant savo asmeninę informacija, tokių funkcijų paskirtis yra aiškiai nurodoma ir PAYSOLUT Jūsų informaciją naudoja išimtinai šiais tikslais. Be to, jei esate klientas, potencialus klientas arba prekybos įmonė (ar atstovaujate tokiems asmenims), mes renkame asmens duomenis, būtinus tam, kad galėtume teikti Jums paslaugas arba palaikyti partnerystę su Jumis.

 

 1. Renkami asmens duomenys, duomenų rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai

PAYSOLUT Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:

 

 • Tiesioginis bendravimas

Tikslas

Tiesioginis bendravimas. Jūsų užklausų, kurias PAYSOLUT pateikiate el. paštu, telefonu arba naudodami Tinklalapyje arba PAYSOLUT LinkedIn esančią formą, tvarkymas. Pavyzdžiui, kai prašote mūsų suteikti paslaugas, teikiate atsiliepimus apie PAYSOLUT paslaugas arba kreipiatės į mus kitais klausimais.

Duomenų subjektai

Asmens, teikiantys užklausas PAYSOLUT el. paštu, telefonu arba naudodami Tinklalapyje arba PAYSOLUT LinkedIn esančią formą.

Asmens duomenys

·      vardas ir pavardė;

·      el. pašto adresas;

·      telefono numeris;

·      užklausos tema ir tekstas.

Teisinis pagrindas

·      Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

·      sutarties su Jumis sudarymas (arba jei reikia – veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

·      mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų paslaugas ir veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Duomenys saugomi 1 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomais teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 

Jums nesuteikus savo asmens duomenų, mes galime nesugebėti tinkamai išnagrinėti Jūsų užklausos ir suteikti Jums prašomos informacijos. Pirmiau nurodytus asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai (pvz., Tinklalapyje) arba per trečiąsias šalis (pvz., PAYSOLUT LinkedIn).

 

 • Darbuotojų atranka

Tikslas

Darbuotojų atranka. Kandidatų, pageidaujančių įsidarbinti PAYSOLUT, asmens duomenų tvarkymas.

Duomenų subjektai

Kandidatai dirbti PAYSOLUT.

Asmens duomenys

·      vardas ir pavardė;

·      el. pašto adresas;

·      telefono numeris;

·      mūsų susirašinėjimo tekstas;

·      profesinių socialinių tinklų paskyros ir jose pateikta informacija tiek, kiek to reikia norint nustatyti kandidato tinkamumą konkrečioms pareigoms;

·      informacija apie Jūsų patirtį ir kita informacija, kurią suteikiate savo gyvenimo aprašyme ir (arba) kituose dokumentuose.

Teisinis pagrindas

·      mūsų teisėtas interesas rasti naujų darbuotojų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

·      veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant darbo sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

·      Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Saugojimas

PAYSOLUT saugo kandidato duomenis kol vyksta atrankos į konkrečias pareigas procesas ir dar 6 mėnesius po to. Su Jūsų sutikimu, tokie asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 

PAYSOLUT netvarko kandidato asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas. Vienintelė išimtis būtų pagrįsta būtinybe patikrinti, ar asmuo atitinka konkrečių pareigų reikalavimus, kai tai aiškiai nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Jums nesuteikus savo asmens duomenų, mes negalėsime pakviesti Jūsų pokalbiui ir (arba) įvertinti Jūsų tinkamumo eiti pareigas. Pirmiau nurodytus asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai (pvz., Tinklalapyje) arba per trečiąsias šalis (pvz., PAYSOLUT LinkedIn).

 

 • Tinklalapio funkcijos

Visą informaciją apie priemones, kurias naudojame siekdami užtikrinti mūsų Tinklalapio funkcionavimą (įskaitant slapukus) ir su jomis susijusius duomenų privatumo klausimus, rasite skyriuje „Slapukai“. Teisinis pagrindas, kuriuo naudojame būtinuosius slapukus – mūsų interesas užtikrinti tinkamą Tinklalapio funkcionavimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Šiuo metu jokie kitokie slapukai Tinklalapyje nenaudojami.

 

 • Klientai ir tiekėjai

Tikslas

Bendravimas su mūsų (potencialių) klientų ir (potencialių) tiekėjų atstovais. Kasdienių su teikiamomis paslaugomis ir (arba) prekėmis susijusių verslo santykių palaikymas.

Duomenų subjektai

Mūsų (potencialių) klientų ir (potencialių) tiekėjų atstovai.

Asmens duomenys

·      vardas ir pavardė;

·      el. pašto adresas;

·      telefono numeris;

·      bendrovės pavadinimas ir joje einamos pareigos;

·      mūsų susirašinėjimo dalykas ir tekstas.

Teisinis pagrindas

Sutarties su jumis sudarymas (arba jei reikia – veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) ir Jūsų prašymų nagrinėjimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Saugojimas

Sudarius sutartį, duomenys saugomi 10 metų po atitinkamo duomenų pateikimo. Jeigu sutartyje tarp PAYSOLUT ir jo kliento / tiekėjo yra nurodyti asmens duomenys, tokie asmens duomenys saugomi 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 5 metus po atitinkamo duomenų pateikimo.

 

 • Socialiniai tinklai

Tikslas

PAYSOLUT socialinio tinklo (t. y. PAYSOLUT LinkedIn) tvarkymas ir valdymas.

Duomenų subjektai

Socialinio tinklo LinkedIn vartotojai, besilankantys PAYSOLUT LinkedIn.

Asmens duomenys

·      profilio socialiniame tinkle pavadinimas;

·      profilio nuotrauka;

·      vieši komentarai PAYSOLUT LinkedIn;

·      Jūsų užklausų tema ir tekstas, jei tokių būtų.

Teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba mūsų teisėtas interesas bendrauti su mūsų sekėjais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas

Tokie asmens duomenys saugomi tol, kol PAYSOLUT aktyviai naudoja PAYSOLUT LinkedIn, nebent Jūs patys bet kuriuo laiku pirmiau ištrinate (arba paprašote, kad mes ištrintume) tokius asmens duomenis.

 

 1. Duomenų saugojimas

Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į asmens duomenų apimtį, pobūdį ir jautrumą, galimą žalos padarymo neteisėtai naudojant arba atskleidus Jūsų asmens duomenis riziką, tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tai ar šiuos tikslus galime pasiekti kitomis priemonėmis, taip pat galiojančius įstatymų, priežiūros, mokesčių, apskaitos arba kitokius reikalavimus. Atitinkami saugojimo laikotarpiai yra nurodyti skyriuose „Renkami asmens duomenys, duomenų rinkimo tikslai ir teisiniai pagrindai“ ir „Slapukai“.

PAYSOLUT Jūsų asmens duomenis saugo tik tol, kol jų reikia tam, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie yra renkami ir tvarkomi. Tarp tokių tikslų, pavyzdžiui, yra tikslas įvykdyti įstatymų, priežiūros, apskaitos, atskaitomybės reikalavimus arba pareikšti ar apginti teisėtus reikalavimus. Suėjus pirmiau nurodytam terminui, Jūsų asmens duomenys ištrinami. Kai kuriais atvejais, jei tai padaryti reikalauja arba leidžia atitinkami įstatymai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.

 

 1. Slapukai
 • Kas yra slapukai?

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuos sudaro nedidelis kiekis informacijos; Jums apsilankius tinklalapyje, jie yra siunčiami į Jūsų naršyklę ir saugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitokiame prietaise. Tinklalapis naršyklei siunčia informaciją, o naršyklė suformuoja tekstinį failą

 • Pirmųjų šalių slapukai – tai slapukai, kuriuos nustato Tinklalapis. Juose esančią informaciją perskaityti gali tik PAYSOLUT. Be to, Tinklalapyje gali būti (bet šiuo metu nėra) naudojamos išorinės paslaugos, nustatančios savo slapukus – vadinamuosius trečiųjų šalių slapukus.
 • Nuolatiniai slapukai – tai Jūsų kompiuteryje išsaugoti slapukai; kitaip nei sesijos slapukai, kurie yra ištrinami Jums uždarius naršyklę, šie slapukai uždarius naršyklės langą nėra automatiškai ištrinami. Jums kaskart sugrįžus, nuolatiniai slapukai siunčia informaciją atgal tinklalapiui.

Tikslas, kuriuo naudojame slapukus, yra užtikrinti, kad Tinklalapis tam tikrą laiką prisimins Jūsų pasirinkimus. Tokiu atveju Jums nereikės jų vėl įvedinėti naudojant Tinklalapį to paties apsilankymo metu. Be to, slapukai gali būti naudojami kaupiant anoniminę statistiką apie Tinklalapio naudojimą (šiuo metu tokių slapukų Tinklalapyje nėra).

 • Kaip naudojame slapukus?

PAYSOLUT naudoja tokius slapukus:

 

Slapuko pavadinimas

Teikėjas

Aprašymas

Saugojimas

elementor (HTML)

paysolut.com

Būtinasis slapukas, užtikrinantis bazines Tinklalapio funkcijas. Naudojamas kartu su Tinklalapio tema „WordPress“. Šis slapukas suteikia PAYSOLUT galimybę realiuoju laiku talpinti arba keisti medžiagą Tinklalapyje.

Nuolatinis

wp-settings-2 / wp-settings-time-2

paysolut.com

Būtinasis slapukas, užtikrinantis bazines Tinklalapio funkcijas. Slapukas naudojamas norint pritaikyti jūsų pagrindinės svetainės sąsajos vaizdą.

1 metai

_law

paysolut.com

Būtinasis slapukas, užtikrinantis slapukų juostos veikimą

1 metai

 

 • Kaip galite valdyti slapukus?

PAYSOLUT informuoja jus, kad galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, o daugelyje naršyklių galite pasirinkti slapukų neišsaugoti. Pirma, galite ištrinti visus Jūsų prietaise jau esančius slapukus, išvalydami Jūsų naršyklės naršymo istoriją. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų Jūsų aplankytų tinklalapių slapukai. Tačiau žinokite, kad Jūs galite prarasti ir dalį išsaugotos informacijos (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, tinklalapiuose naudojamus pasirinkimus).

Prašome nepamiršti, kad išjungę slapukus galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, būtinų tam, kad Tinklalapis tinkamai veiktų. Jei Jums reikia daugiau informacijos, aplankykite tinklalapį http://www.aboutcookies.org. Šiame tinklalapyje rasite išsamią, nepriklausomų ekspertų parengtą informaciją apie tai, kaip savo tinklalapyje galite išjungti slapukus ir kaip galite pašalinti tuos slapukus, kurie jau yra saugomi Jūsų kompiuteryje. Norėdami pašalinti slapukus savo mobiliajame telefone, atitinkamos informacijos turėtumėte ieškoti telefono vartotojo instrukcijose.

 

 1. Dalijimasis duomenimis ir duomenų perdavimas

PAYSOLUT gali tvarkyti bet kokią Jūsų pateikią informaciją, įskaitant bet kokius duomenis, surenkamus naudojant slapukus, taip pat dalintis tokie informacija su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis PAYSOLUT paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis rinkodaros / reklamos paslaugas, bendrovėmis, teikiančiomis duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjais, apskaitos paslaugų teikėjais ir pan.). PAYSOLUT užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų grindžiamas teisėtais teisiniais pagrindais ir būtų vykdomas teisėtais PAYSOLUT nurodymais, vadovaujantis BDAR ir kitų įstatymų reikalavimais.

Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims. Kalbant konkrečiai, prireikus PAYSOLUT gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina:

 • teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais),
 • policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pvz., notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis),
 • kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti),
 • paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas,
 • kitais tos pačios įmonių grupės subjektais, jei to reikia teikiant ataskaitas apie įmonės veiklą, apskaitą verslo reorganizavimo ar grupės restruktūrizavimo kontekste, sistemos pagalbos palaikymui ir duomenų talpinimui,
 • kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, jei to reikia siekiant užtikrinti didžiausią Jums teikiamų paslaugų efektyvumą.

Taip pat PAYSOLUT gali dalytis asmens duomenimis vykdydamas verslo sandorius, t. y.: (i) jei atliekamas finansinis ar teisinis auditas (due diligence) arba kai atliekamas kitas PAYSOLUT patikrinimas – su minėtą auditą / patikrinimą atliekančiais asmenimis; (ii) jei PAYSOLUT įmonės akcijas (bet kurią jų dalį) arba PAYSOLUT kaip verslą (bet kurią jo dalį) ketinama perleisti – su potencialiais įgijėjais (jų atstovais), (iii) reorganizavimo, sujungimo, prijungimo, bendros įmonės ar verslo įsteigimo atveju (taip pat jei tai susiję su bankrotu ar kita panašia procedūra). Šiuo atveju PAYSOLUT užtikrina asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą.

Trečiosios šalys. PAYSOLUT neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. PAYSOLUT gali perduoti Jūsų asmens duomenis dukterinėms įmonėms ar grupės įmonėms už ES / EEE ribų, jei bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR. Taip gali nutikti, jeigu PAYSOLUT privalo pasitelkti nepriklausomas šalis, pvz., IT paslaugų tiekėjus. PAYSOLUT deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus pirmiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

 

 1. Duomenų apsaugos priemonės

PAYSOLUT įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Nors PAYSOLUT siekia apsaugoti PAYSOLUT tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad PAYSOLUT negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus.

 

 1. Jūsų teisės

Kalbant apie jūsų asmens duomenis, turite tokias teises:

 

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

Mes privalome teikti Jums aiškią ir skaidrią informaciją apie mūsų duomenų tvarkymo veiksmus. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat turite teisę gauti PAYSOLUT patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir susipažinti su informacija apie tai, kaip PAYSOLUT tvarko Jūsų asmens duomenis. Be to, tai suteikia Jums galimybę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad PAYSOLUT ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis. Tačiau mums gali tekti patikrinti naujųjų duomenų, kuriuos mums pateikiate, tikslumą.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu:

·       asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi,

·       Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti,

·       Jūs toliau nurodyta tvarka nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti,

·       asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,

·       asmens duomenis būtina ištrinti laikantis galiojančiuose įstatymuose nustatytos teisinės prievolės;

·       asmens duomenys buvo surinkti siūlant informacinės visuomenės paslaugas jaunesniam nei 14 metų asmeniui.

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūsų turite teisę reikalauti, kad PAYSOLUT apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

·       Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;

·       tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir prašote vietoje to apriboti jų naudojimą;

·       mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·       Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, kad mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė reikalauti perkelti duomenis

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte PAYSOLUT, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

·       duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir

·       duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad PAYSOLUT perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę remdamiesi savo konkrečia situacija bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba PAYSOLUT teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą pagal šias nuostatas.

PAYSOLUT Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Toks Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo (sutikimo pagrindu) iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, PAYSOLUT rekomenduoja susisiekti su mumis ir išdėstyti Jums susirūpinimą keliančius ar kitokius klausimus, ir būtų dėkinga, jei taip padarytumėte. Mes dėsime visas pastangas atsakyti į Jūsų užklausas.

 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte išsiųsti rašytinį prašymą adresu dataprivacy@paysolut.com. PAYSOLUT suteiks Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis per 30 dienų. Jeigu prašymas yra labai sudėtingas arba yra gautas labai didelis prašymų skaičius, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tokiu atveju, gavę Jūsų prašymą per 30 dienų pranešime Jums apie pratęstą terminą ir tokio pratęsimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, PAYSOLUT turi teisę prašyti pateikti savo tapatybės įrodymą.

 1. Pakeitimai

PAYSOLUT turi teisę savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu tiek visiškai, tiek dalinai pakeisti, papildyti arba pašalinti bet kurią Tinklalapio, Tinklalapyje esančios medžiagos ir (arba) šios Privatumo politikos dalį, atsižvelgdama į naujas funkcijas ir teisės aktus. Bet kokie šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja juos paskelbus. Jūs įsipareigojate periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus Jus informuosime atskirai.

 1. Atsakomybės apribojimas

Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiajai šaliai priklausančius, jos skelbiamus ir tvarkomus tinklalapius, pvz., PAYSOLUT LinkedIn. Tinklalapį PAYSOLUT LinkedIn tvarko „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, o jos privatumo politiką rasite čia. PAYSOLUT neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių tikslumą ar patikimumą. Jei turėtumėte klausimų apie tai, kaip tokios kitos šalys, su kuriomis bendraujate, naudoja Jūsų asmens duomenis, rekomenduotume susipažinti su jų privatumo politika / deklaracija.

Tinklalapis ir jame esanti medžiaga yra pateikiami vien tik informacijos tikslais. PAYSOLUT neprisiima jokios atsakomybės už Tinklalapyje esančią informaciją ir medžiagą.

PAYSOLUT pagal teisės aktus nėra atsakinga už jokius aspektus, susijusius su tuo, kad Jūs arba bet kuri trečioji šalis naudoja Tinklalapį ir jame esančią medžiagą.

 1. Informacija apie Tinklalapį ir jo savininkus

Tinklalapis, jame esanti medžiaga, Tinklalapio kodas, dizainas, domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Tinklalapiu ir (arba) jame esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso PAYSOLUT ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.

Be aiškaus PAYSOLUT leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Tinklalapio, jame esančios medžiagos arba Tinklalapio kodo arba bet kokios jo dalies, taip pat jo pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių.

 1. Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti bet kokią informaciją apie Tinklalapį arba PAYSOLUT LinkedIn, PAYSOLUT ir Jūsų asmens duomenis, kreipkitės į mus el. paštu, adresas dataprivacy@paysolut.com

 

 

Privacy Policy

This privacy policy (the Privacy Policy) contains information how PAYSOLUT, UAB (PAYSOLUT or we) manages the information obtained from its clients’ and vendors’ representatives, candidates, website (www.paysolut.com, the Website) or LinkedIn (www.linkedin.com/company/paysolut, PAYSOLUT LinkedIn) visitors.

Privacy Policy describes what personal data we collect, how we obtain it, on what basis and for what purposes we use your personal data, how we use it, how long we store your personal data, who we share your personal data with, how we protect your personal data and your rights. PAYSOLUT respects your privacy and is committed to protecting your personal data.

 

 1. Data controllers

PAYSOLUT is the data controller of your personal data listed in this Privacy Policy.

Name

PAYSOLUT, UAB

Legal entity code

305217021

Address

Gynėjų str. 4-333, LT-01109 Vilnius, Lithuania

E-mail

dataprivacy@paysolut.com

Phone

+370 664 68438

We process your personal data listed below in accordance with the applicable legislation, including the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, the GDPR) and other applicable data protection laws. By accessing the Website, you become legally bound by this Privacy Policy.

By using any of the services on the Website or PAYSOLUT LinkedIn or by providing PAYSOLUT with any information about yourself, you understand that your personal data will be used as set out below. You are not allowed to use the Website if you do not fully agree to the Privacy Policy.

If you have any questions regarding this Privacy Policy, you may contact PAYSOLUT at any time by e-mail (dataprivacy@paysolut.com).

 

 1. Personal data

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable living individual. Different pieces of information, which collected together can lead to identification of the particular person, also constitute personal data.

Please do not send to PAYSOLUT any personal data, especially sensitive personal data, about yourself if you do not want such information to be used in any way.

The Website is available for individuals 18 years of age or older. If you are 14 or older, but under 18, please read this Privacy Policy carefully with your parent or guardian to make sure that you understand and will comply with this Privacy Policy.

Paysolut does not collect data from individuals under 14, so if you are under 14, you should not use this Website and should not provide your personal data to PAYSOLUT.

Information about you will be collected, if provided by you directly or via certain facilities on our Website or PAYSOLUT LinkedIn. The purpose of these facilities is apparent at the point where you provide your personal information and PAYSOLUT only uses your information for those specific purposes. Also, if you are a client, potential client or a vendor (or their representative), we will collect personal data that is required to provide you with our services or for our partnership.

 

 1. Personal data collected and its purposes and legal grounds

PAYSOLUT will process your personal data for the following purposes and based on the related lawful basis:

 

 • Direct interactions

Purpose

Direct interactions. Handling your queries sent to PAYSOLUT via e-mail, phone or via form provided on the Website or PAYSOLUT LinkedIn. For example, when you apply for our services, give us feedback about PAYSOLUT services or contact us regarding other matters.

Data subjects

Persons submitting queries to PAYSOLUT via e-mail, phone or via form provided on the Website or PAYSOLUT LinkedIn.

Personal data

·      name, surname;

·      e-mail address;

·      phone number;

·      subject matter and text of your query.

Legal basis

·      your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR);

·      the execution of a contract with you (or if needed to take steps at your request before entering into a contract) (Article 6(1)(b) of the GDPR);

·      our legitimate interest to process your query and provide you with the accurate and extensive information about our services and activities (Article 6(1)(f) of the GDPR).

Storage

Data will be stored for 1 year following the receipt of your query.  In some individual cases, in accordance with the applicable legal requirements, your personal data might be stored longer.

If you fail to provide your personal data, we may not be able to process your query properly and provide you with the information you seek. We may obtain the above personal data directly (e.g. via Website) or via third sources (e.g. PAYSOLUT LinkedIn).

 

 • Recruiting

Purpose

Recruiting. Handling the personal data of the candidates of PAYSOLUT.

Data subjects

Candidates of PAYSOLUT.

Personal data

·      name, surname;

·      e-mail address;

·      phone number;

·      text of our communication;

·      professional social media accounts and information provided therein to the extent this is necessary in order to determine the suitability of the candidate for the specific position;

·      information about your experience and other information provided by you in your CV and / or other documents.

Legal basis

·      our legitimate interest to find new colleague (Article 6(1)(f) of the GDPR);

·      necessary take steps at your request before entering into an employment contract (Article 6(1)(b) of the GDPR);

·      your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR).

Storage

PAYSOLUT will store the personal data about the candidate for as long as the selection to the specific position is taking place and 6 months after that. Based on your consent such personal data may be stored longer.

PAYSOLUT does not process candidate’s personal data on convictions and criminal offenses. The only possible exception could be based on the necessity to verify that a person meets the requirements for specific duties when this is clearly specified in laws and regulations.

If you fail to provide your personal data, we will not be able to invite you for an interview and / or evaluate your suitability for a position. We may obtain the above personal data directly (e.g. via Website) or via third sources (e.g. PAYSOLUT LinkedIn).

 

 • Functions of the Website

All information about tools we use to maintain the functioning of our Website (including cookies) and related data privacy matters may be found in section “Cookies” below. The legal basis for the use of the necessary cookies is our interest to ensure the proper functioning of the Website (Article 6(1)(f) of the GDPR). The Website does not use other types of cookies at the moment.

 

 • Clients and vendors

Purpose

Communication with the representatives of our (potential) clients and (potential) vendors. Day‑to‑day business communication related to the services and / or goods provided.

Data subjects

Representatives of our (potential) clients and (potential) vendors.

Personal data

·      name, surname;

·      e-mail address;

·      phone number;

·      company name and position in the company;

·      subject matter and text of our communication.

Legal basis

The execution and of a contract with you (or if needed take steps at your request before entering into a contract) and processing of your requests (Article 6(1)(b) of the GDPR).

Storage

Data will be stored for 10 years following the respective communication if we enter into an agreement. If personal data are indicated in the agreement between Paysolut and its client / vendor, then personal data will be stored for 10 years as of the date of expiration of the agreement. If no agreement is concluded, communication data will be stored for 5 years following the respective communication.

 • Social networks

Purpose

Managing and administering PAYSOLUT social network (i.e. PAYSOLUT LinkedIn).

Data subjects

Users of LinkedIn interacting with PAYSOLUT LinkedIn.

Personal data

·      social network profile name;

·      profile picture;

·      public comments made in PAYSOLUT LinkedIn;

·      subject matter and text of your queries, if any.

Legal basis

Your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR) or our legitimate interests to communicate with our followers (Article 6(1)(f) of the GDPR).

Storage

Such personal data will be stored until the PAYSOLUT LinkedIn is actively used by PAYSOLUT, unless you by yourself at any time delete (or ask us to delete) your personal data earlier on.

 1.  
 2. Data retention

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal, regulatory, tax, accounting or other requirements. The relevant retention terms are indicated in sections “Personal data collected and its purposes” and “Cookies”.

 

PAYSOLUT will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes it was collected and processed for. This includes, for example, the purposes of satisfying any legal, regulatory, accounting, reporting requirements or the establishment or defence of legal claims. At the end of the above deadlines, your personal data will be deleted. In some cases, if required or allowed by relevant laws, your personal data may be stored for a longer period of time.

 

 1. Cookies
 • What are cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are sent to your browser and stored on your computer, mobile phone or other device when you visit a website. The website sends information to the browser which then creates a text file.

 • First party cookies are cookies set by the Website. Only PAYSOLUT may read them. In addition, the Website may use (but does not currently use) external services, which also set their own cookies, known as third-party cookies.
 • Persistent cookies are cookies saved on your computer and that are not deleted automatically when you quit your browser, unlike a session cookie, which is deleted when you quit your browser. Persistent cookies send information back to the website each time you return.

The purpose of our used cookies is to enable the Website to remember your preferences for a certain period of time. In such case you do not have to re-enter them when browsing the Website during the same visit. Cookies can also be used to establish anonymised statistics about the browsing experience on our Website (currently we do not have such cookies on the Website).

 

 • How do we use cookies?

PAYSOLUT uses the following cookies:

 

Cookie name

Provider

Description

Retention

elementor (HTML) 

paysolut.com

Necessary cookie for the basic functions of the Website. Used in context with the Website’s WordPress theme. The cookie allows PAYSOLUT to implement or change Website’s content in real-time.

Persistent

wp-settings-2 / wp-settings-time-2

paysolut.com

Necessary cookie for the basic functions of the Website. The cookie is used to customize your view of the main site interface.

1 year

_law

paysolut.com

Necessary cookie for the basic functions of the Website cookie banner.

1 year

 • How can you manage cookies?

PAYSOLUT informs that you can delete all cookies stored on your computer, and in most browsers, you can set cookies not to be saved. First of all, you can delete all cookies that are already on your device by clearing the browsing history of your browser. This will remove all cookies from all websites you have visited. Be aware though that you may also lose some saved information (e.g. saved login details, site preferences).

Please be aware that if cookies are disabled, you may lose the ability to use the many features necessary to make the Website work as well. If you need more information about cookies, visit http://www.aboutcookies.org. On this website you may find detailed, independent information on how to disable cookies through your browser preferences and how to remove cookies that are already on your computer. In order to remove cookies from your mobile phone, you should find this information in the user guide for your phone.

 

 1. Data sharing and transfer

Any information that you provide, including any data collected by using cookies, may be processed by PAYSOLUT and shared with third parties (data processors), which provide PAYSOLUT with services and act on its behalf (e.g. companies providing marketing / advertising services, companies providing data centre services, IT service providers, accounting service providers, etc.). PAYSOLUT ensures that processing of personal data by such third parties will be based on legitimate legal ground and will be performed in accordance with lawful instructions of PAYSOLUT and in compliance with the GDPR and other legal requirements.

The personal data may also be transferred to the relevant personal data recipients / external third parties. Specifically, PAYSOLUT may share personal data with the following categories of third parties (data processors, data recipients or individual data controllers) as necessary:

 • courts, arbitrators, mediators, opposing party and their lawyers (if needed for the legal proceedings), police, law enforcement authorities, tax authorities, other government or municipal institutions (if expressly required by relevant laws) or other persons or entities performing official functions assigned to them (e.g. notaries, debt collection companies), our professional advisers such as lawyers, consultants, auditors or accountants (if needed for the protection of our legitimate interests), service providers who provide information technology, Cloud and system administration services, marketing, accounting, postal or courier or other services, other entities in the same group of companies as part of regular reporting activities on company performance, accounting, in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise, for system maintenance support and hosting of data, other persons or entities if needed to provide you with services as effectively as possible.

Also, PAYSOLUT may share personal data when entering into business transactions, i.e.: (i) in the case the financial or legal audit (due diligence) or when other inspection of PAYSOLUT is being carried out – to the persons performing said audit / inspection; (ii) in the case it is intended to transfer PAYSOLUT company shares (any part thereof) or PAYSOLUT as a business (any part thereof) – to the potential transferees (their representatives), (iii) any reorganisation, merger, incorporation of a joint venture, or any other transfer of PAYSOLUT’s business, property or shares (also if related to bankruptcy or and other similar procedure). PAYSOLUT shall ensure that the confidentiality of personal data is preserved in this case.

 

Third countries. PAYSOLUT will not transfer your personal data to the third countries (countries outside the EU / EEA), unless this is deemed necessary. PAYSOLUT may transfer your personal data to its subsidiaries or group companies outside the EU / EEA, if proper safeguards pursuant to the GDPR are applied. This may be the case if PAYSOLUT must involve external parties, e.g. IT capacities providers. PAYSOLUT makes every effort to ensure that such data transfers comply with the requirements of the GDPR and implements appropriate measures to ensure that your personal data remains protected and secure. You may find more about such measures by contacting us directly via phone or e-mail as indicated above.

 

 1. Data protection measures

PAYSOLUT implements appropriate and GDPR-compliant technical and organizational measures to protect your personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access, and against all other unlawful forms of processing.

While PAYSOLUT strives to protect the personal data PAYSOLUT processes, please understand that PAYSOLUT cannot ensure or warrant the security of any information that you transfer to us since these days no method of data transmission or storage can be 100% secure.

 1. Your rights

You have the following rights with respect to your personal data:

Right to be informed and right of access

We are obliged to provide clear and transparent information about our data processing activities. This is provided by this Privacy Policy.

You also have the right to obtain from PAYSOLUT confirmation as to whether or not your personal data is being processed and to access the information about how PAYSOLUT processes your personal data. Also, this enables you to receive a copy of the personal data we hold about you.

Right to rectification

You have the right to obtain from PAYSOLUT the rectification of your inaccurate or incomplete personal data. However, we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

Right to erasure (‘right to be forgotten’)

You have the right to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it, if: 

·       personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or processed,

·       you withdraw the consent on which the processing is based and there is no other legal ground for the processing,

·       you object to the processing as described below and there are no overriding legitimate grounds for the processing,

·       personal data has been unlawfully processed,

·       personal data has to be erased for compliance with the applicable legal obligation;

·       personal data has been collected in relation to the offer of information society services to a person below 14 years.

Please note that Article 17(3) of the GDPR establishes some exceptions for such cases where processing is necessary. If they are applied in your case, we will inform you about them accordingly.

Right to restriction of processing

You have the right to obtain from PAYSOLUT restriction of processing (to suspend it), if:

·       you contest the accuracy of personal data, for a period enabling us to verify the accuracy;

·       the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and request the restriction of its use instead;

·       we no longer need the personal data for the purposes of the processing, but you require it for the establishment, exercise or defence of legal claims;

·       you object to processing as described below pending the verification whether our legitimate grounds override your legitimate grounds.

Where processing has been restricted, such personal data shall, with the exception of storage, only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest.

Right to data portability

You have the right to receive your personal data, which you have provided to PAYSOLUT, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit this data to another controller, if:

·       the processing is based on a consent or on a contract, and

·       the processing is carried out by automated means.

You also have the right to have the personal data transmitted directly from PAYSOLUT to such another controller, where technically feasible.

Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of your personal data which is based on necessity for the performance of a task carried out in the public interest or for the purposes of the legitimate interests of PAYSOLUT, including profiling based on those provisions.

PAYSOLUT will no longer process the personal data unless we demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Right to withdraw the consent

If the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw this consent at any time. Your withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority in the EU member state of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of your personal data infringes the GDPR.

Lithuanian supervisory authority is Lithuanian State Data Protection Inspectorate, address L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Lithuania, e-mail ada@ada.lt, website https://vdai.lrv.lt/.

PAYSOLUT would recommend and be grateful if you contact us before lodging a complaint to the relevant supervisory authority and express your concerns or questions to us. We will do our best to assist you with all your queries.

To exercise these rights, you should make a written request at dataprivacy@paysolut.com. PAYSOLUT will exercise your rights within 30 days. If the request is very complex or the number of received requests is very high, this term may be extended for 60 days. In this case, we will notify you about this extension and reasons for it within 30 days from your request. In order to ensure data protection and properly exercise your rights, PAYSOLUT has the right to ask you to provide proof of your identity.

 

 1. Changes

PAYSOLUT may, at its sole discretion, change, modify, add or remove any portion of the Website, the Website content and / or this Privacy Policy, in part or in its entirety, at any time based on new functions or regulations. Any changes to this Privacy Policy are effective from the date of their publication. You undertake to review this Privacy Policy periodically to become aware of any changes. In case of any major changes to this Privacy Policy, we will inform you separately.

 

 1. Disclaimer

The Website may include links to the websites that are owned, published and maintained by any third party, e.g. PAYSOLUT LinkedIn. PAYSOLUT LinkedIn is operated by LinkedIn Ireland Unlimited Company and their privacy policy may be found here. PAYSOLUT does not undertake any responsibility for the accuracy or reliability of any such third‑party websites. We would recommend that you should read the privacy policy/statement of the other parties with whom you interact if you have any questions regarding their use of your personal data.

The Website and its contents are provided for general information purposes only. PAYSOLUT assumes no responsibility for the information and material on the Website.

To the extent permissible by applicable laws PAYSOLUT is not responsible or liable for any matter relating to you or any third parties accessing or using this Website and its contents.

 

 1. Details of the Website and ownership

The Website, content of the Website, code of the Website, design, domain name, all copyrights, trademarks, databases, corporate names and other intellectual property or other property related to the Website and / or its contents are fully owned by PAYSOLUT and are protected by national and international intellectual property laws and other legislation.

Unless expressly permitted by PAYSOLUT, you have no right, in any form and by any means, to copy, capture, reproduce in any form or manner, launch, publish, transfer, sell, translate, reprocess, submit, licence, modify, create derivative works from or based upon, republish, edit, transmit, retransmit or otherwise make public, publicly perform or display, frame, distribute or use, in part or in its entirety, the Website, the Website content or Website code.

 

 1. Contact

For any information regarding the Website or PAYSOLUT LinkedIn, PAYSOLUT and your personal data please contact us by e‑mail: dataprivacy@paysolut.com

 

Let’s talk

Paysolut Ltd, Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, UK - SWIFT BIC PAYUGB21